Přestavba zemědělské usedlosti - Uhlířská Lhota

Záměrem investora je kompletní přestavba tradiční zemědělské usedlosti pro potřeby současného komfortního bydlení. Cílem je zachovat původní ráz objektu a doplnit jej o nové prvky dle požadované funkce a kapacity domu.
Usedlost se nachází na okraji obce s pěkným výhledem na přilehlé pastviny na západní straně a bývalým ovocným sadem na severní straně. Přístup je z východu. Původní liniový objekt je vybudovaný v několika časových etapách a sestaven z různých stavebních a konstrukčních principů. Různorodost stavby ale vykazuje různou míru stavebně-technických problémů, proto byly zejména zadní části domu navrženy k demolici či významé přestavbě.
Přední (vstupní) část objektu je ponechána bez významných stavebních změn. Ve střední části bylo vybouráno nevyhovující sanitární zázemí, navrženo je nové schodiště, vstup a technické zázemí domu. Dále navazuje část stavby s cihelnými klenbami, která je využita jako kuchyně s jídelnou. Zadní západní část objektu je tvořena přístavky stájí nízké kvality, které jsou navrženy ke kompletnímu odstranění a nové dostavbě hlavního obytného prostoru s výhledem na pastviny. Ze severní strany je navržen zcela nový objekt přístavby s koupelnou a ložnicí.
Objemově je ponechána stávající přízemní liniová hmota domu zastřešena sedlovou střechou doplněn o nový přízemní objekt přístavby s plochou střechou. Podkroví je zatím ponecháno bez využití jako prostorová rezerva do budoucna. Vstup do objektu, spolu s prostorem schodiště, je zvýrazněn vikýřem a tvoří boční štít s plochou střechou. Východní fasáda je kompozičně členěna drobnými lizénami, římsou a soklem. Tento tradiční charakter domu je ponechán a restaurován. Zbývající fasády jsou hladké bez členění a sjednocen je charakter okenních otvorů. Nové a doplňované části domu včetně štítu nad vstupem jsou obloženy fasádním obkladem z kamene.
Protilehlý hospodářský objekt je nově přestavěn, využitý je pro zázemí domu a zahrady, garáž a kryté parkovací stání. Mezi objekty je ponechán manipulační dvůr.

10/2022 - studie stavby, 2023 - probíhá realizace dílčích částí


ing. arch. Ondřej Kramoliš - autorizovaný architekt ČKA 03662.
© 2015-2017 Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno jakkoli pozměňovat, kopírovat, či jinak šířit obsah webových stránek bez souhlasu autora.